17.0cm 남자와 사귄 여자의 후기

17.0cm 남자와 사귄 여자의 후기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

헐……지금은 삭제된글이라는데…….ㄷㄷㄷㄷ

이정도 반응 나올정도인가…..

글이 완전 리얼하네 ㄷㄷㄷ

댓글처럼 오래사귀는건 이유가…


close